ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരമുള്ള ബസ് റൂട്ടിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കാം..

ബസ്സുകളിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ. സ്വന്തമായി വാഹനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് എവിടെ പോകുവാനും ബസ്സുകൾ മാത്രമാണ് ശരണം. പക്ഷെ എത്ര സമയം ഒരു ബസ്സിൽ നാം സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്? കൂടി വന്നാൽ 10 -15 മണിക്കൂറുകൾ ആയിരിക്കും...

Top 4 Advantages of Online Bus Booking

The technological advancements have significantly impacted our lives. Tasks like shopping, booking movie tickets, or marketing, can now be easily done from the comforts of your home....

“KSRTC Garuda Maharaja” Scania Metrolink 13.7 Review

Last day made a change to travel in the new Scania Metrolink HD13.7 bus from Kannur to Ernakulam owned by KSRTC which is being branded as "Garuda...

Orange Travels Ernakulam – Bangalore – Hyderabad Volvo

Last week, I took a day running Volvo bus to Bangalore from Kochi. I had some work till noon and doesnt wanted to wait till the night, so...