ഒരു ഗവി യാത്രാവിവരണം

ഇമ്മിണി വല്യ നാണക്കാരിയാണ് നമ്മുടെ പത്തനംതിട്ട, അവൾ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരോടും അത്ര മുഖപരിചയം കാട്ടാറില്ല, സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് കരുതാം നമ്മൾ അവളോട്‌ അത്ര അടുക്കാത്ത കാരണം ആകാം ഈ നാണം എന്ന്. പത്തനംതിട്ട നാണക്കാരി ആണെങ്കിൽ ആ...

A Trek in Kunti Betta, Pandavapura, Karnataka

Trips on Saturdays usually turn out to be the best, always. This Saturday (January 14th, 2017), I completed one of the best 'Saturday-Trip' of my life. A gang...

A Journey with Mahindra Maxi Cab from Kerala to Holland by Joerik and Pauline

Featuring Joerik and Pauline A letter to Mahindra by Joerik and Pauline Dear Mahindra Adventure, 4 months ago we left with this 2004 maxi cab from Kerala. We crossed India,...

One Day Tour Packages in Kochi – Village & Backwater Life Experience in Kochi

It was a Sunday, Myself and some of my friends have decided to go for a one-day sightseeing trip. I was in a mood to explore some...
A Car Plying on Highway without Number Plate

Cauveri River Water Dispute – A Risky Drive from Kerala to Bangalore

It was a special (read risky) ride today from my home in Kerala to my flat in Bangalore (Approx 700 km). We (me, wife and son) started...

Coimbatore to Mysore Travelogue on a 110 CC Bike

19th August: Vellarada(Thiruvananthapuram) to Podiyadi(Thiruvalla), 160KM 22nd August: Podiyadi(Thiruvalla) to Gandhipuram(Coimbatore), 280KM 27th August: Gandhipuram(Coimbatore) to Hootagalli(Mysore), 220KM. My plan to bring my bike from my hometown to my workplace...

Trek to the clouds – Chokramudi Peak Munnar

Chokramudi is a stunning peak located near Bison Valley, near Munnar.  I looked into several sources to gain some geographical knowledge about this peak, but not much...

The Journey of Lifetime – A Trip to Agra, Delhi, Nainital, Delhi, Pune &...

The Journey of Lifetime I'm 22. I've covered several parts of India within this period. It's not that I was not interested to go abroad, but hasn't got...

A Drive Through Kattikulam – Bavali, Wayanad

During my Wayanad trip, I decided to go to for a round trip from Sulthan Bathery. (Sulthan Bathery - Mananthavadi - Kattikulam - HD Kote -  Sargur -...

Trip to Thalakaveri (Thalacauvery), Coorg

Talakaveri is the Birth Place of Kaveri River. Located in the Brahmagiri hill near Bhagamandala, which is one of the 7 sacred rivers of Sapta Sindhus of...