കെഎസ്ആർടിസി ലാഭത്തിലല്ല; പക്ഷേ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടു – കെഎസ്ആർടിസി എംഡി

Total
0
Shares

മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലാണ് കെഎസ്ആർടിസി എന്നാണു പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ ലാഭത്തിലല്ലെങ്കിലും കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെഎസ്ആർടിസി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. എം.പി ദിനേശ് ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

“കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭത്തിലല്ല…ഒരു പരിധി വരെ സത്യമാണ്. പക്ഷേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാകണം. പ്രതിസന്ധി പൂർണമായും അകന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പടിപടിയായി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയമായ പുന:ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയൽസ് & പർച്ചേസ് മാനേജ്മെന്റ്, കാര്യക്ഷമമായ ഉടമ്പടികൾ എന്നിവയുടെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ 16 വരെ വരെ വരുമാനമായി ലഭിച്ചത് 1625.90 കോടി രൂപയാണ് എന്നാൽ ഇതേകാലയളവിൽ 2019ൽ 1641.18 കോടി രൂപ വരുമാനമായി നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു… ആകെ വരുമാനത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ 15.28 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.

ഇതേകാലയളവിൽ 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബസ്സുകളിൽ പ്രതിദിനം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് 27.87 ലക്ഷം യാത്രക്കാരായിരുന്നു. 2019ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 27.92 യാത്രക്കാരായി വർദ്ധിച്ചു. പ്രതിമാസം 1.5 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത്.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി-ക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ശരാശരി വരുമാനം 12,707 രൂപയായിരുന്നു എങ്കിൽ നിലവിൽ 2019 ഇതേകാലയളവിൽ അത് 13,615 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. അതായത് ഒരു ബസ്സിന് ഏകദേശം 908 രൂപ അധിക വരുമാനമായി ഈ കാലയളവിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

ചെലവ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുശക്തമായ ഒരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ് ആണ് കെഎസ്ആർടിസി നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2018 നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ 1920.95 കോടി രൂപ ആകെ ചെലവ് ആയി വന്നുവെങ്കിൽ അതേ കാലയളവിൽ 2019ൽ ആകെ ചെലവ് 1831.39 കോടി രൂപയായി കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതായത് ഈ കാലയളവിൽ മാത്രം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചതിലൂടെ 89.46 കോടി രൂപ ചെലവിനത്തിൽ ലാഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ഇതേകാലയളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വർഷം റൂട്ട് റാഷണലൈസേഷൻ നടത്തി സർവീസ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധമായ ചെലവുകളിൽ 91 കോടി മിച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പെൻഷൻ നൽകുവാനായി നൽകിവരുന്ന സർക്കാർ ധനസഹായത്തിന് പുറമേ 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർക്കാർ ധനസഹായമായി 222.70 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ ഇതേകാലയളവിൽ സർക്കാർ ധനസഹായം 186 കോടി രൂപ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം – 383.74 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019 ൽ ഇതേകാലയളവിൽ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം – 289.11 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നഷ്ട ഇനത്തിൽ 94.63 കോടി രൂപ കുറയ്ക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ചെലവിൻറെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഡീസലിന് ആണ് ചിലവാക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഡീസൽ ചെലവ് കുറച്ചു കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് കെഎസ്ആർടിസി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിട്ടയായ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ ക്രമപ്പെടുത്തി വരികയാണ്. ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ചെലവാകുന്ന ഡീസലിന്റെ അളവ് 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 4.12 ആയിരുന്നു എങ്കിൽ 2019 ൽ ഇതേകാലയളവിൽ 4.17 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നു തന്നെ പ്രതിമാസം ഒരു കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2018 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടിക്കറ്റ് വരുമാനമായി 102.62കോടി രൂപ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ, 2019 ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 110.29 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒറ്റ മാസത്തിൽ തന്നെ 8 കോടി രൂപയുടെ വർധനവ്. പടിപടിയായുള്ള നേട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുക എന്ന ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റും ജീവനക്കാരും.

ശാസ്ത്രീയമായി റൂട്ടുകൾ പുന:ക്രമീകരിച്ച് സർവ്വീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് ലഭിക്കുന്ന വിധം റൂട്ടുകൾ തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ റൂട്ടുകൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്നിവ പുന:ക്രമീകരിച്ചതോടു കൂടി, കളക്ഷൻ വളരെ കുറവുള്ള ട്രിപ്പുകൾ ജനോപകാരപ്രദമായി പുതിയ റൂട്ടുകളിൽ വിന്യസിക്കുവാനും സാധിച്ചു. മദ്ധ്യ മേഖലയിലേയും വടക്കൻ മേഖലയിലെയും പുനക്രമീകരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഒരുമാസത്തിനകം തൽസംബന്ധമായ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്താനാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

വിമർശനത്തിനു വേണ്ടി വിമർശനമുന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് പോരാ എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഡീസൽ, സ്പെയർ പാർട്സ് വിലവർദ്ധനവുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈനേട്ടങ്ങൾ ചെറുതാണോ എന്ന് നിങ്ങളോരോരുത്തരും വിലയിരുത്തൂ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post