കെഎസ്ആർടിസി ലാഭത്തിലല്ല; പക്ഷേ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടു – കെഎസ്ആർടിസി എംഡി

Total
0
Shares

മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കപ്പലാണ് കെഎസ്ആർടിസി എന്നാണു പൊതുവെ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. എന്നാൽ ലാഭത്തിലല്ലെങ്കിലും കെഎസ്ആര്ടിസിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട കെഎസ്ആർടിസി ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ. എം.പി ദിനേശ് ഫേസ്‌ബുക്ക് പേജിൽ കുറിച്ച വാക്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

“കെ എസ് ആർ ടി സി ലാഭത്തിലല്ല…ഒരു പരിധി വരെ സത്യമാണ്. പക്ഷേ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നത് മുൻകാലപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിയാകണം. പ്രതിസന്ധി പൂർണമായും അകന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. എന്നാൽ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ പടിപടിയായി പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തി മാറ്റത്തിന്റെ പാതയിലാണ് കെഎസ്ആർടിസി എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ തുടങ്ങുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ 2019 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള വരവ് ചെലവ് കണക്കുകളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയും ശാസ്ത്രീയമായ പുന:ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയും മികച്ച ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്, ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെന്റ്, മെറ്റീരിയൽസ് & പർച്ചേസ് മാനേജ്മെന്റ്, കാര്യക്ഷമമായ ഉടമ്പടികൾ എന്നിവയുടെ മികവുറ്റ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ നേടിയെടുത്ത നേട്ടങ്ങൾ ചെറുതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ ഡിസംബർ 16 വരെ വരെ വരുമാനമായി ലഭിച്ചത് 1625.90 കോടി രൂപയാണ് എന്നാൽ ഇതേകാലയളവിൽ 2019ൽ 1641.18 കോടി രൂപ വരുമാനമായി നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു… ആകെ വരുമാനത്തിൽ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ 15.28 കോടി രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്.

ഇതേകാലയളവിൽ 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ബസ്സുകളിൽ പ്രതിദിനം യാത്ര ചെയ്തിരുന്നത് 27.87 ലക്ഷം യാത്രക്കാരായിരുന്നു. 2019ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 27.92 യാത്രക്കാരായി വർദ്ധിച്ചു. പ്രതിമാസം 1.5 ലക്ഷം യാത്രക്കാരെയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത്.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലത്ത് കെഎസ്ആർടിസി-ക്ക് ഒരു ബസ്സിൽ നിന്നും ലഭിച്ച ശരാശരി വരുമാനം 12,707 രൂപയായിരുന്നു എങ്കിൽ നിലവിൽ 2019 ഇതേകാലയളവിൽ അത് 13,615 രൂപയായി വർദ്ധിച്ചു. അതായത് ഒരു ബസ്സിന് ഏകദേശം 908 രൂപ അധിക വരുമാനമായി ഈ കാലയളവിൽ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു.

ചെലവ് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ സുശക്തമായ ഒരു ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ് ആണ് കെഎസ്ആർടിസി നടപ്പിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2018 നവംബർ മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെ 1920.95 കോടി രൂപ ആകെ ചെലവ് ആയി വന്നുവെങ്കിൽ അതേ കാലയളവിൽ 2019ൽ ആകെ ചെലവ് 1831.39 കോടി രൂപയായി കുറയ്ക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അതായത് ഈ കാലയളവിൽ മാത്രം സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചതിലൂടെ 89.46 കോടി രൂപ ചെലവിനത്തിൽ ലാഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. മാത്രവുമല്ല കഴിഞ്ഞവർഷത്തെ ഇതേകാലയളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വർഷം റൂട്ട് റാഷണലൈസേഷൻ നടത്തി സർവീസ് ഓപ്പറേഷൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതോടുകൂടി ഓപ്പറേഷൻ സംബന്ധമായ ചെലവുകളിൽ 91 കോടി മിച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസിക്ക് പെൻഷൻ നൽകുവാനായി നൽകിവരുന്ന സർക്കാർ ധനസഹായത്തിന് പുറമേ 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സർക്കാർ ധനസഹായമായി 222.70 കോടി രൂപ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2019ൽ ഇതേകാലയളവിൽ സർക്കാർ ധനസഹായം 186 കോടി രൂപ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.

2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം – 383.74 കോടി രൂപയായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2019 ൽ ഇതേകാലയളവിൽ വരവും ചെലവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം – 289.11 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കണക്കാക്കുമ്പോൾ നഷ്ട ഇനത്തിൽ 94.63 കോടി രൂപ കുറയ്ക്കുവാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ചെലവിൻറെ ഗണ്യമായ ഭാഗം ഡീസലിന് ആണ് ചിലവാക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ തന്നെ ഡീസൽ ചെലവ് കുറച്ചു കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് കെഎസ്ആർടിസി ദൈനംദിന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിട്ടയായ മേൽനോട്ടത്തിലൂടെ ക്രമപ്പെടുത്തി വരികയാണ്. ഓരോ കിലോമീറ്ററിനും ചെലവാകുന്ന ഡീസലിന്റെ അളവ് 2018 ഏപ്രിൽ മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 4.12 ആയിരുന്നു എങ്കിൽ 2019 ൽ ഇതേകാലയളവിൽ 4.17 ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നു തന്നെ പ്രതിമാസം ഒരു കോടി രൂപ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2018 ഡിസംബർ 1 മുതൽ 16 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ടിക്കറ്റ് വരുമാനമായി 102.62കോടി രൂപ ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ, 2019 ൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 110.29 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഒറ്റ മാസത്തിൽ തന്നെ 8 കോടി രൂപയുടെ വർധനവ്. പടിപടിയായുള്ള നേട്ടങ്ങളിലൂടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുക എന്ന ഭഗീരഥപ്രയത്നത്തിലാണ് മാനേജ്മെന്റും ജീവനക്കാരും.

ശാസ്ത്രീയമായി റൂട്ടുകൾ പുന:ക്രമീകരിച്ച് സർവ്വീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ യാത്രക്കാർക്ക് ബസ് ലഭിക്കുന്ന വിധം റൂട്ടുകൾ തിരുവനന്തപുരം മേഖലയിൽ ഇതിനകം തന്നെ റൂട്ടുകൾ ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്നിവ പുന:ക്രമീകരിച്ചതോടു കൂടി, കളക്ഷൻ വളരെ കുറവുള്ള ട്രിപ്പുകൾ ജനോപകാരപ്രദമായി പുതിയ റൂട്ടുകളിൽ വിന്യസിക്കുവാനും സാധിച്ചു. മദ്ധ്യ മേഖലയിലേയും വടക്കൻ മേഖലയിലെയും പുനക്രമീകരണം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. ഒരുമാസത്തിനകം തൽസംബന്ധമായ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളും നടത്താനാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

വിമർശനത്തിനു വേണ്ടി വിമർശനമുന്നയിക്കുമ്പോൾ ഈ നേട്ടങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ നഷ്ടക്കണക്കുകൾ മാറ്റി മറിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് പോരാ എന്നത് മനസ്സിലാക്കുക. ഡീസൽ, സ്പെയർ പാർട്സ് വിലവർദ്ധനവുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈനേട്ടങ്ങൾ ചെറുതാണോ എന്ന് നിങ്ങളോരോരുത്തരും വിലയിരുത്തൂ.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

എനിക്കും പണികിട്ടി !!! മെസ്സേജുകൾ പോയത് പാകിസ്താനിലേക്കും തായ്‌വാനിലേക്കും

എഴുത്ത് – അജ്മൽ അലി പാലേരി. ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽ എന്റെ ഫോണിന് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നെങ്കിലും പെരുന്നാൾദിനത്തിലെ തിരക്കുകൾ കാരണം കൂടുതൽ ശ്രെദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഫോണ് സ്ലോ ആയതിനോടൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോഴും,…
View Post

ജനമൈത്രി പോലീസിനൊപ്പം പൂയംകുട്ടി വനത്തിലേക്ക്

വിവരണം – അരുൺ കളപ്പില. ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചനുഭവിച്ച അതി കഠിനമായൊരു വനയാത്രയാണിത്. ആനച്ചൂരിൽ, ഇരുണ്ട കാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നാമറിയാതെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയുണ്ട്. അതാണീ യാത്രയുടെ ജീവൻ. കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ആഗ്രഹമാണ്, കാടിനെ നോവിക്കാതെ നിശബ്ദമായി മരങ്ങളെ, പക്ഷികളെ,…
View Post

മുഖം മിനുക്കി കളർഫുള്ളായി നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് ബീച്ച്

കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചും മിഠായിതെരുവും മാനാഞ്ചിറയും കുറ്റിച്ചിറയും തളിയുമെല്ലാം. ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ മനോഹാരിത എന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മനോഹരമായതും ആൾത്തിരക്കേറിയതുമായ ബീച്ചുകളിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്…
View Post

മൂന്നാറിൻ്റെ തലവര മാറ്റാൻ ‘എസ്കേപ്പ് റോഡ്’

എഴുത്ത് – ദയാൽ കരുണാകരൻ. ഇപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ അകലം വാസ്തവത്തിൽ വെറും 13 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊടൈക്കനാലിന്റ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ബെരിജം തടാകം. ദിവസവും ഇവിടേക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം സന്ദർശ്ശകരുടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുമുണ്ട്. ഇനി…
View Post

കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽ ബസ്സുകളിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കുറച്ചു നാളുകളായി ചില യാത്രക്കാരുടെ പരാതികളാൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിന്നൽ സർവ്വീസിലെ ചില യാത്രക്കാർ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനു മുൻപായി എന്താണ് മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ…
View Post

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

കേരളത്തിനകത്തെ തമിഴ് പറയുന്ന ഗ്രാമമായ ‘വട്ടവട’യിലേക്ക്

വിവരണം – സന്ധ്യ ജലേഷ്. മലഞ്ചെരുവുകളെ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റേറ്റ് സ്‌ട്രോബറിയും, ആപ്പിളും, കാരറ്റും, കാബേജും, ക്വാളിഫ്‌ലവറും, ഉള്ളിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, വെളുത്തുള്ളിയും വിളഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കോവര്‍ കഴുതകളും, തീപ്പെട്ടികൂടുപോലെ നിറമുള്ള വീടുകളും, ചെങ്കുത്തായ മലനിരകള്‍ക്കു നടുവില്‍ ജ്യാമിതീയ…
View Post

1987 ലെ ഒരു ‘എസ്കേപ് റോഡ്’ സാഹസിക യാത്ര !!

വിവരണം – കെ.എം. കുര്യാക്കോസ്. 1987 ൽ ഒരു 1977 മോഡൽ അമ്പാസിഡർ കാറുമായി ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എസ്കേപ് റോഡുവഴി കൊടൈക്കനാലിലേക്കു നടത്തിയ സാഹസിക യാത്ര. ഞങ്ങൾ കോതമംഗലം M.A. കോളജിലെ അഞ്ച് അദ്ധ്യാപകർ, കൊമേഴ്സിലെ ഐസക് കുര്യൻ (ഷാജി),…
View Post