കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പൂജ സ്പെഷ്യൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ

Total
0
Shares

മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേക സർവ്വീസുകളുമായി കെ.എസ്സ്.ആർ.ടി.സി. മഹാനവമി, വിജയദശമി പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ/മൈസൂർ – ലേക്കും തിരിച്ചും പ്രത്യേക സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. 21-10-2020 മുതൽ 03-11-2020 വരെയാണ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവുക. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ നിന്നുമുള്ള സർവ്വീസുകൾ : 22.10.2020 – 03.11.2020 : 10.01 ബാംഗ്ലൂർ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, കൽപ്പറ്റ, താമരശ്ശേരി വഴി.
10.02 ബാംഗ്ലൂർ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വഴി. 15.32 ബാംഗ്ലൂർ – തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പർ ഡീലക്സ്) – സേലം പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ വഴി.
16.01 ബാംഗ്ലൂർ – തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) – മൈസൂർ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ വഴി. 17.02 ബാംഗ്ലൂർ – തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) – സേലം, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ വഴി. 18.04 ബാംഗ്ലൂർ -കോട്ടയം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) -സേലം പാലക്കാട് വഴി. 19.01 ബാംഗ്ലൂർ- എറണാകുളം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ, സുൽത്താൻബത്തേരി,കോഴിക്കോട് വഴി.

19.33 ബാംഗ്ലൂർ -പത്തനംതിട്ട (സൂപ്പർഡീലക്സ്) -സേലം ,പാലക്കാട്, കോട്ടയം വഴി. 20.01 ബാംഗ്ലൂർ- തൃശ്ശൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) -സേലം ,പാലക്കാട് വഴി. 20.30 ബാംഗ്ലൂർ-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസ്സൂർ കുട്ട മാനന്തവാടി വഴി. 20.32 ബാംഗ്ലൂർ -കാസർഗോഡ് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ, സുള്ള്യ വഴി. 21.00 ബാംഗ്ലൂർ- പയ്യന്നൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ,കുട്ട മാനന്തവാടി ഇരിട്ടി, ചെറുപുഴ വഴി. 21.01 ബാംഗ്ലൂർ-പാലക്കാട് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) സേലം,കോയമ്പത്തൂർ വഴി. 21.30 ബാംഗ്ലൂർ -കണ്ണൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ,കുട്ട മാനന്തവാടി കൂത്തുപറമ്പ്, തലശ്ശേരി, വഴി. 22.47 ബാംഗ്ലൂർ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ, സുൽത്താൻബത്തേരി വഴി. 23.00 ബാംഗ്ലൂർ-തൊട്ടിൽപ്പാലം (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) മൈസൂർ,കുട്ട മാനന്തവാടി വഴി. 23.00 ബാംഗ്ലൂർ – തൃശ്ശൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ ഗൂഡല്ലൂർ നിലമ്പൂർ വഴി. 23.06 ബാംഗ്ലൂർ -കണ്ണൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ ,വിരാജ് പേട്ട്, ഇരിട്ടി വഴി.

ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ 21-10 -2020 to 02 -11-2020 : 07.30 കണ്ണൂർ -ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്)- ഇരിട്ടി, വിരാജ്പേട്ട്, മൈസൂർ വഴി. 08.02 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) സുൽത്താൻ ബത്തേരി,മൈസൂർ വഴി. 09.00 തൊട്ടിൽപ്പാലം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) മാനന്തവാടി മൈസൂർ വഴി. 13.31 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മൈസൂർ വഴി. 15.01 തിരുവനന്തപുരം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, സേലം വഴി 16.16 തിരുവനന്തപുരം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ,പാലക്കാട് സേലം വഴി. 16.46 എറണാകുളം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മൈസൂർ വഴി.

17.16 തിരുവനന്തപുരം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) തൃശ്ശൂർ, സുൽത്താൻബത്തേരി,മൈസൂർ വഴി. 17.32 പത്തനംതിട്ട-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) തൃശ്ശൂർ, സേലം വഴി 17.33 കോട്ടയം-ബാംഗ്ലൂർ
(സൂപ്പർഡീലക്സ്) തൃശ്ശൂർ, സേലം വഴി 19.00 തൃശ്ശൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മഞ്ചേരി മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 19.00 പയ്യന്നൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) ചെറുപുഴ ഇരിട്ടി മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 20.01 തൃശ്ശൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) പാലക്കാട്, സേലം വഴി. 20.01 കാസർഗോഡ്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) മൈസൂർ, സുള്ള്യ വഴി.

20.01 കണ്ണൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) തലശ്ശേരി, കൂത്തുപറമ്പ്, മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 20.31 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) കുന്നമംഗലം, താമരശ്ശേരി, കൽപറ്റ, മാനന്തവാടി, മൈസൂർ വഴി. 21.01 പാലക്കാട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഎക്സ്പ്രസ്) കോയമ്പത്തൂർ സേലം വഴി. 22.00 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 17.01 തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നൈ (സൂപ്പർ ഡീലക്സ്) എറണാകുളം,പാലക്കാട്,കോയമ്പത്തൂർ വഴി. 14.30 തിരുവനന്തപുരം – കൊല്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മംഗലാപുരം, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് വഴി.

സുഖകരമായ യാത്ര ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കെഎസ്ആർടിസിയിൽ. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്; സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ, കെഎസ്ആർടിസി – (24×7) വാട്സാപ്പ് നമ്പർ – 8129562972
വെബ് സൈറ്റ് : www.keralartc.com, കെഎസ്ആർടിസി, കൺട്രോൾറൂം (24×7) മൊബൈൽ – 9447071021, ലാൻഡ്‌ലൈൻ – 0471-2463799 എന്ന നമ്പരുകളിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഈ സർവ്വീസുകളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ www.online.keralartc.com എന്ന വെബ് സൈറ്റിലൂടെയും “Ente KSRTC” എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും മുൻകൂട്ടി റിസർവ്വ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഒക്ടോബര്‍ 21 മുതല്‍ നവംബര്‍ മൂന്ന് വരെയാണ് സര്‍വ്വീസുകള്‍ നടത്തുന്നത്. കോവിഡ് ജാഗ്രത പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത യാത്ര പാസ്സ് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഹാജരാക്കണം. യാത്രാ ദിവസം കേരള, കര്‍ണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരുകള്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനും യാത്രക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. യാത്രക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും മാസ്കും സാനിട്ടൈസറും കൈയ്യില്‍ കരുതേണ്ടതാണ്. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പും മൊബൈലില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

ജനമൈത്രി പോലീസിനൊപ്പം പൂയംകുട്ടി വനത്തിലേക്ക്

വിവരണം – അരുൺ കളപ്പില. ശ്വാസം അടക്കിപ്പിടിച്ചനുഭവിച്ച അതി കഠിനമായൊരു വനയാത്രയാണിത്. ആനച്ചൂരിൽ, ഇരുണ്ട കാട്ടിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ നാമറിയാതെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ലഹരിയുണ്ട്. അതാണീ യാത്രയുടെ ജീവൻ. കാടിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോ മനുഷ്യന്റേയും ആഗ്രഹമാണ്, കാടിനെ നോവിക്കാതെ നിശബ്ദമായി മരങ്ങളെ, പക്ഷികളെ,…
View Post

മുഖം മിനുക്കി കളർഫുള്ളായി നമ്മുടെ സ്വന്തം കോഴിക്കോട് ബീച്ച്

കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ചും മിഠായിതെരുവും മാനാഞ്ചിറയും കുറ്റിച്ചിറയും തളിയുമെല്ലാം. ഒരു സഞ്ചാരി എന്ന നിലയിൽ ഇവയുടെയൊക്കെ മനോഹാരിത എന്നും ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മനോഹരമായതും ആൾത്തിരക്കേറിയതുമായ ബീച്ചുകളിലൊന്നാണ് കോഴിക്കോട് ബീച്ച്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്…
View Post

മൂന്നാറിൻ്റെ തലവര മാറ്റാൻ ‘എസ്കേപ്പ് റോഡ്’

എഴുത്ത് – ദയാൽ കരുണാകരൻ. ഇപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലും മൂന്നാറും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ അകലം വാസ്തവത്തിൽ വെറും 13 കിലോമീറ്ററാണ്. കൊടൈക്കനാലിന്റ്റെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ബെരിജം തടാകം. ദിവസവും ഇവിടേക്ക് നിശ്ചിത എണ്ണം സന്ദർശ്ശകരുടെ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നുമുണ്ട്. ഇനി…
View Post

കെഎസ്ആർടിസി മിന്നൽ ബസ്സുകളിൽ കയറുന്നതിനു മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കുറച്ചു നാളുകളായി ചില യാത്രക്കാരുടെ പരാതികളാൽ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബസ് സർവീസാണ് കെഎസ്ആർടിസിയുടെ മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് മിന്നൽ സർവ്വീസിലെ ചില യാത്രക്കാർ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്? അതിനുള്ള കാര്യം അറിയുന്നതിനു മുൻപായി എന്താണ് മിന്നൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ…
View Post

കേരളത്തിനകത്തെ തമിഴ് പറയുന്ന ഗ്രാമമായ ‘വട്ടവട’യിലേക്ക്

വിവരണം – സന്ധ്യ ജലേഷ്. മലഞ്ചെരുവുകളെ തഴുകി വരുന്ന കാറ്റേറ്റ് സ്‌ട്രോബറിയും, ആപ്പിളും, കാരറ്റും, കാബേജും, ക്വാളിഫ്‌ലവറും, ഉള്ളിയും, ഉരുളക്കിഴങ്ങും, വെളുത്തുള്ളിയും വിളഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളും, അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന കോവര്‍ കഴുതകളും, തീപ്പെട്ടികൂടുപോലെ നിറമുള്ള വീടുകളും, ചെങ്കുത്തായ മലനിരകള്‍ക്കു നടുവില്‍ ജ്യാമിതീയ…
View Post

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

1987 ലെ ഒരു ‘എസ്കേപ് റോഡ്’ സാഹസിക യാത്ര !!

വിവരണം – കെ.എം. കുര്യാക്കോസ്. 1987 ൽ ഒരു 1977 മോഡൽ അമ്പാസിഡർ കാറുമായി ടോപ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും എസ്കേപ് റോഡുവഴി കൊടൈക്കനാലിലേക്കു നടത്തിയ സാഹസിക യാത്ര. ഞങ്ങൾ കോതമംഗലം M.A. കോളജിലെ അഞ്ച് അദ്ധ്യാപകർ, കൊമേഴ്സിലെ ഐസക് കുര്യൻ (ഷാജി),…
View Post

ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ 14 സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഫാമിലി ട്രിപ്പ്

വിവരണം – Karrim Choori. 2019 ഓഗസ്റ്റ് 24 നല്ല ഇടിയും മഴയുള്ള രാത്രി ആയിരുന്നു അത്. 9 മണിക്ക് ഞാനും എന്റെ രണ്ട് മക്കളും, പെങ്ങളെ രണ്ടു കുട്ടികളും, ടോട്ടൽ ആറുപേർ Ritz കാറിൽ നാളെ ഉച്ചവരെയുള്ള ഫുഡ് ഒക്കെ…
View Post