കെഎസ്ആർടിസിയുടെ പൂജ സ്പെഷ്യൽ ബസ് സർവ്വീസുകൾ

Total
0
Shares

മറുനാടൻ മലയാളികൾക്കായി പ്രത്യേക സർവ്വീസുകളുമായി കെ.എസ്സ്.ആർ.ടി.സി. മഹാനവമി, വിജയദശമി പ്രമാണിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ/മൈസൂർ – ലേക്കും തിരിച്ചും പ്രത്യേക സർവ്വീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു. 21-10-2020 മുതൽ 03-11-2020 വരെയാണ് സർവീസുകൾ ഉണ്ടാവുക. വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ ചേർക്കുന്നു.

ബാംഗ്ലൂർ നിന്നുമുള്ള സർവ്വീസുകൾ : 22.10.2020 – 03.11.2020 : 10.01 ബാംഗ്ലൂർ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, കൽപ്പറ്റ, താമരശ്ശേരി വഴി.
10.02 ബാംഗ്ലൂർ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി വഴി. 15.32 ബാംഗ്ലൂർ – തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പർ ഡീലക്സ്) – സേലം പാലക്കാട് ആലപ്പുഴ വഴി.
16.01 ബാംഗ്ലൂർ – തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) – മൈസൂർ, സുൽത്താൻ ബത്തേരി കോഴിക്കോട് ആലപ്പുഴ വഴി. 17.02 ബാംഗ്ലൂർ – തിരുവനന്തപുരം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) – സേലം, പാലക്കാട്, ആലപ്പുഴ വഴി. 18.04 ബാംഗ്ലൂർ -കോട്ടയം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) -സേലം പാലക്കാട് വഴി. 19.01 ബാംഗ്ലൂർ- എറണാകുളം (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ, സുൽത്താൻബത്തേരി,കോഴിക്കോട് വഴി.

19.33 ബാംഗ്ലൂർ -പത്തനംതിട്ട (സൂപ്പർഡീലക്സ്) -സേലം ,പാലക്കാട്, കോട്ടയം വഴി. 20.01 ബാംഗ്ലൂർ- തൃശ്ശൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) -സേലം ,പാലക്കാട് വഴി. 20.30 ബാംഗ്ലൂർ-കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസ്സൂർ കുട്ട മാനന്തവാടി വഴി. 20.32 ബാംഗ്ലൂർ -കാസർഗോഡ് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ, സുള്ള്യ വഴി. 21.00 ബാംഗ്ലൂർ- പയ്യന്നൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ,കുട്ട മാനന്തവാടി ഇരിട്ടി, ചെറുപുഴ വഴി. 21.01 ബാംഗ്ലൂർ-പാലക്കാട് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) സേലം,കോയമ്പത്തൂർ വഴി. 21.30 ബാംഗ്ലൂർ -കണ്ണൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) – മൈസൂർ,കുട്ട മാനന്തവാടി കൂത്തുപറമ്പ്, തലശ്ശേരി, വഴി. 22.47 ബാംഗ്ലൂർ – കോഴിക്കോട് (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ, സുൽത്താൻബത്തേരി വഴി. 23.00 ബാംഗ്ലൂർ-തൊട്ടിൽപ്പാലം (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) മൈസൂർ,കുട്ട മാനന്തവാടി വഴി. 23.00 ബാംഗ്ലൂർ – തൃശ്ശൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ ഗൂഡല്ലൂർ നിലമ്പൂർ വഴി. 23.06 ബാംഗ്ലൂർ -കണ്ണൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മൈസൂർ ,വിരാജ് പേട്ട്, ഇരിട്ടി വഴി.

ബാംഗ്ലൂരുവിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾ 21-10 -2020 to 02 -11-2020 : 07.30 കണ്ണൂർ -ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്)- ഇരിട്ടി, വിരാജ്പേട്ട്, മൈസൂർ വഴി. 08.02 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) സുൽത്താൻ ബത്തേരി,മൈസൂർ വഴി. 09.00 തൊട്ടിൽപ്പാലം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) മാനന്തവാടി മൈസൂർ വഴി. 13.31 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മൈസൂർ വഴി. 15.01 തിരുവനന്തപുരം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ, സേലം വഴി 16.16 തിരുവനന്തപുരം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) ആലപ്പുഴ, തൃശ്ശൂർ,പാലക്കാട് സേലം വഴി. 16.46 എറണാകുളം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മൈസൂർ വഴി.

17.16 തിരുവനന്തപുരം-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) തൃശ്ശൂർ, സുൽത്താൻബത്തേരി,മൈസൂർ വഴി. 17.32 പത്തനംതിട്ട-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) തൃശ്ശൂർ, സേലം വഴി 17.33 കോട്ടയം-ബാംഗ്ലൂർ
(സൂപ്പർഡീലക്സ്) തൃശ്ശൂർ, സേലം വഴി 19.00 തൃശ്ശൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മഞ്ചേരി മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 19.00 പയ്യന്നൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) ചെറുപുഴ ഇരിട്ടി മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 20.01 തൃശ്ശൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) പാലക്കാട്, സേലം വഴി. 20.01 കാസർഗോഡ്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) മൈസൂർ, സുള്ള്യ വഴി.

20.01 കണ്ണൂർ-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) തലശ്ശേരി, കൂത്തുപറമ്പ്, മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 20.31 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർ എക്സ്‌പ്രസ്) കുന്നമംഗലം, താമരശ്ശേരി, കൽപറ്റ, മാനന്തവാടി, മൈസൂർ വഴി. 21.01 പാലക്കാട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഎക്സ്പ്രസ്) കോയമ്പത്തൂർ സേലം വഴി. 22.00 കോഴിക്കോട്-ബാംഗ്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മാനന്തവാടി,കുട്ട,മൈസൂർ വഴി. 17.01 തിരുവനന്തപുരം-ചെന്നൈ (സൂപ്പർ ഡീലക്സ്) എറണാകുളം,പാലക്കാട്,കോയമ്പത്തൂർ വഴി. 14.30 തിരുവനന്തപുരം – കൊല്ലൂർ (സൂപ്പർഡീലക്സ്) മംഗലാപുരം, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട് വഴി.

സുഖകരമായ യാത്ര ഇനി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കെഎസ്ആർടിസിയിൽ. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്; സോഷ്യൽ മീഡിയ സെൽ, കെഎസ്ആർടിസി – (24×7) വാട്സാപ്പ് നമ്പർ – 8129562972
വെബ് സൈറ്റ് : www.keralartc.com, കെഎസ്ആർടിസി, കൺട്രോൾറൂം (24×7) മൊബൈൽ – 9447071021, ലാൻഡ്‌ലൈൻ – 0471-2463799 എന്ന നമ്പരുകളിലും ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. ഈ സർവ്വീസുകളിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ www.online.keralartc.com എന്ന വെബ് സൈറ്റിലൂടെയും “Ente KSRTC” എന്ന മൊബൈൽ ആപ്പിലൂടെയും മുൻകൂട്ടി റിസർവ്വ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഒക്ടോബര്‍ 21 മുതല്‍ നവംബര്‍ മൂന്ന് വരെയാണ് സര്‍വ്വീസുകള്‍ നടത്തുന്നത്. കോവിഡ് ജാഗ്രത പോര്‍ട്ടലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത യാത്ര പാസ്സ് കേരളത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഹാജരാക്കണം. യാത്രാ ദിവസം കേരള, കര്‍ണ്ണാടക, തമിഴ്നാട് സര്‍ക്കാരുകള്‍ നല്‍കുന്ന നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാനും യാത്രക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. യാത്രക്കാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും മാസ്കും സാനിട്ടൈസറും കൈയ്യില്‍ കരുതേണ്ടതാണ്. യാത്ര തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്‍പ് ആരോഗ്യ സേതു ആപ്പും മൊബൈലില്‍ സൂക്ഷിക്കണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post