ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ

Total
0
Shares

ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിക്കുന്നവര് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും, വസ്തുതകളും- കേരളാ പൊലീസ് ചീഫിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജില്നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ.. 2014-ല് കേരളത്തിലുണ്ടായ 36,282 വാഹനാപകട കേസുകളില് 4,766 വാഹനാപകടങ്ങളില്പ്പെട്ടത് ഓട്ടോറിക്ഷകളാണ്. ഈ വാഹനാപകടങ്ങളില്പ്പെട്ട് 343 പേര് മരിക്കുകയും 5,648 പേര്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുകയും ചെയ്തു.

വളരെ പെട്ടെന്ന് Right Turn കളും U-Turn കളും ചെയ്യുക, അമിതവേഗതയില് മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യുക എന്നീ സമയങ്ങളിലാണ് കൂടുതല് അപകടങ്ങള് നടക്കുന്നത്. റോഡിന്റെ ഇടതുവശം ചേര്ന്ന് വാഹനം ഓടിക്കുക. മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോള് അവയുടെ വലതുവശത്തുകൂടി മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇന്ഡികേറ്റര് അനാവശ്യമായി ഓണ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കരുത്.

നിങ്ങളുടെ വാഹനം വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനോ, മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനോ, നിര്ത്തുന്നതിനോ അല്പം മുമ്പേ തന്നെ സിഗ്നല് കൊടുക്കുകയും, പുറകില് നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങളും എതിരെ നിന്നു വരുന്ന വാഹനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചതിനുശേഷം അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുറപ്പായ ശേഷം മാത്രം വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയോ, ഓവര്ടേക്ക് ചെയ്യുകയോ, നിര്ത്തുകയോ ചെയ്യുക. മറ്റ് വാഹനങ്ങള് ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവര്മാര്ക്ക് നിങ്ങള് നല്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാന് സമയം നല്കണം.

Right Turn ചെയ്യുമ്പോഴും U-Turn ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെയധികം അപകട സാദ്ധ്യത ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ഓര്ക്കുക. വഴി വക്കില് നില്ക്കുന്ന യാത്രക്കാര് കൈ കാണിച്ചാല് വാഹനം നിര്ത്തുന്നതിനോ, തിരിക്കുന്നതിനോ മുന്പായി പുറകില് നിന്നും എതിര്ദിശയില് നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങല്ക്ക് പ്രതികരിക്കാന് സമയം നല്കുന്ന വിധത്തില് സിഗ്നല് നല്കിയ ശേഷം മാത്രമേ വാഹനം നിര്ത്തുകയോ, തിരിക്കുകയോ ചെയ്യാവൂ. Right Turn കളും U-Turn കളും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളില് ഒരു കാരണവശാലും അത് ചെയ്യരുത്.

ഓട്ടോറിക്ഷകളുടെ പരമാവധി വേഗം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കരികെ 30 കിലോമീറ്ററും, മുനിസിപ്പാലിറ്റി/കോര്പ്പറേഷന് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളില് 30 കിലോമീറ്ററും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളില് 40 കിലോമീറ്ററും ആണ്. ഈ വേഗപരിധി മറികടക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധവും, വലിയ അപകടങ്ങള്ക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.വളവുകളിലും, കവലകളിലും റോഡിന്റെ മുന്ഭാഗം കാണുവാന് പാടില്ലാതിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റ് വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കരുത്.

മറ്റ് വാഹനങ്ങള് നമ്മുടെ വാഹനത്തെ മറികടക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും ശരിയായ രീതിയില് മറ്റ് വാഹനത്തിന് മറി കടക്കുവാന് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക.മെയിന് റോഡിലേക്ക് കയറുമ്പോള് ആദ്യം വലത്തോട്ടും, പിന്നെ ഇടത്തോട്ടും, പിന്നീട് വലത്തോട്ടും നോക്കി മെയിന് റോഡില് കൂടി വരുന്ന വാഹനങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രവേശിക്കുക.

‘ഡിഫന്സീവ് ഡ്രൈവര്’ എങ്ങനെ ആവാം? അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകട സാദ്ധ്യതപോലും മുന്കൂട്ടി കണ്ട് പ്രതിരോധാഷ്ഠിതമായി വേണം വാഹനം ഓടിക്കുവാന്.(ഉദാ: ഇടവഴിയില് നിന്ന് മറ്റ് വാഹനങ്ങളും, സൈക്കിളുകളും, വഴിയാത്രക്കാരും അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്പില് പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാന് ഇടയുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഓര്ക്കുക.)തിരിവുകള് എത്തുന്നതിനു മുന്പേ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൃത്യമായ ഗിയറില് മിതമായ ആക്സിലറേഷനില് മാത്രം തിരിവുകള് എടുക്കുക.മദ്യത്തിന്റെയോ, മയക്കുമരുന്നുകളുടെയോ ലഹരിയിലായിരിക്കുമ്പോഴും, കൂടുതല് തളര്ച്ച ഉള്ളപ്പോഴും, ഉറക്കം വരുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കരുത്. ബ്രേക്ക്, ടയര്, ലൈറ്റ് മുതലായ ഭാഗങ്ങള് തൃപ്തികരമായി പ്രവര്ത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോള് വാഹനം തുടര്ന്ന് ഓടിക്കുവാന് പാടില്ല.

ട്രാഫിക് ജാമുകള് ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളില് അത് കൂടുതല് ദുര്വഹമാകുന്ന രീതിയില് ഓട്ടോറിക്ഷകള് കുത്തി കയറ്റി വാഹന ഗതാഗതം സാദ്ധ്യമല്ലാത്ത വിധത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കരുത്. ക്യൂ പാലിച്ച് ഓട്ടോ റിക്ഷകള് നിര്ത്തിയാല് ട്രാഫിക് ജാമുകള് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളില് പോലും ട്രാഫിക് ജാമുകള് ഒഴിവാക്കുവാന് സാധിക്കും.ഓട്ടോ റിക്ഷകളില് ആളെ കുത്തി നിറച്ച് നിയമാനുസൃതമായതില് കൂടുതല് ആളുകളുമായി സവാരി നടത്തരുത്. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറുടെ സീറ്റില് മറ്റൊരാളെയും കയറ്റി ഓട്ടോ ഓടിക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോള് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന ആള്ക്ക് ശരിയായ രീതിയില് വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുവാന് സാധിക്കുകയില്ല.

ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും, ഓട്ടോ റിക്ഷാ സ്റ്റാന്ഡു്കള് അനുവദിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഓട്ടോ റിക്ഷകള് പാര്ക്ക് ചെയ്യരുത്. സിറ്റിയിലെ ട്രാഫിക് അപടകങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്നതില് നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ഓട്ടോ റിക്ഷകളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ പാര്ക്കിംഗുകളും, Right Turn കളും, U -Turn കളും ആണെന്ന വസ്തുത മനസ്സിലാക്കുക. ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവര്മാര് നിയമാനുസൃതമായ യൂണിഫോം ധരിക്കേണ്ടതാണ്. സമൂഹത്തില് ധാരാളം ദ്രോഹങ്ങള് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാമൂഹ്യവിരുദ്ധര്ക്ക് ഓട്ടോ റിക്ഷകള് ഉപയോഗിച്ച് കുറ്റകൃത്യങ്ങള് ചെയ്യുവാന് അവസരം കൊടുക്കരുത്. ഇത്തരം കുറ്റവാളികളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള് ലഭിച്ചാല് അത് നിങ്ങള്ക്ക് വിശ്വാസമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഉടനടി അറിയിക്കുക.

വാഹന യാത്രക്കാരില് നിന്നും നിയമാനുസൃതമായ യാത്രക്കൂലി മാത്രം വാങ്ങുക. അവര് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കള് മറന്നുവെച്ചാല് അത് മടക്കി അവരെ തന്നെയോ, അല്ലെങ്കില് തൊട്ടടുത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ രേഖാമൂലം ഏല്പിക്കുക. ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ സിഗ്നലുകളും മറ്റ് ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങളും അനുസരിക്കുക. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോള് ഓടിക്കുന്നയാളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്സും വാഹനത്തിന്റെ രേഖകളും കൈവശം സൂക്ഷിക്കുക.

ഈ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് അനുസരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെയും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും, സമൂഹത്തെയും ദുരന്തങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാന് സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് ഗതാഗതനിയമ നടപടികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സ്വയമേവ ഗതാഗത നിയമങ്ങള് പാലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം. ബുദ്ധിശക്തി, വിവേകം, കഴിവ് ഇതെല്ലാം അപകടം ഒഴിവാക്കി വാഹനമോടിക്കുന്ന ഡ്രൈവര്ക്ക് ആവശ്യമായ അനിവാര്യ ഗുണങ്ങളാണ്. അപകടങ്ങള് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധാപൂര്വം തനിക്ക് ചുറ്റും സുരക്ഷിതമായ ഒരു മേഖല സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളാണ് ‘ഡിഫന്സീവ് ഡ്രൈവര്’.

Courtesy: Asianet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

അച്ഛനോടൊപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഊട്ടി; ഇനിയൊരിക്കലും നടക്കാത്ത ആ യാത്ര

വിവരണം – ശുഭ ചെറിയത്ത്. യാത്രയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുക നാം നടത്തിയ ആദ്യ യാത്ര ആയിരിക്കും. ഓർമയിലെ ആദ്യയാത്ര … ചിലർക്കത് കുടുംബത്തോടൊപ്പമാകാം , ചിലർക്ക് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പമാകാം അതുമല്ലെങ്കിൽ സ്ക്കൂൾ വിനോദയാത്രയാകാം … ആ യാത്രയുടെ ബഹിർസ്ഫുരണം പിന്നീടുള്ള…
View Post

തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു യാത്ര പോകാം… ഇതാ ടോപ് 10 സ്ഥലങ്ങൾ

അൽപ്പം തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരു ട്രിപ്പ് പോകുന്നവർ ധാരാളമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന മികച്ച പത്ത് സ്ഥലങ്ങളാണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1. മൂന്നാർ – കേരളത്തിൽ തണുപ്പ് ആസ്വദിക്കുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം മൂന്നാർ തന്നെയാണെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല.…
View Post

കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം – ഒരു മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ..

കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രങ്ങള്‍. കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന്‍്റെ ഭാഗമാണ് പത്രവായന. ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു കൈയില്‍ കാപ്പിയും മറ്റേ കൈയില്‍ പത്രവുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാല്‍ ഏറ്റവും മികച്ച സംഭാവന നല്‍കിയത് പത്രങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണെന്നു കാണാം.…
View Post

കടുവ വേലായുധൻ – ആനപ്പണിക്കാരിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ !!

എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായൻ ‘കടുവ വേലായുധേട്ടൻ’ ആനയില്ലാത്ത ലോകത്തേക്ക് യാത്രയായിട്ട് എട്ട് വർഷങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ അനന്തകോടിപ്രണാമം. ഒരുപാട് പേരുടെ അഭ്യർത്ഥനയായിരുന്നു സാക്ഷാൽ കടുവയുടെ കഥകൾ കേൾക്കണമെന്ന്. എന്നാൽ എന്നെപോലെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വലിയ…
View Post

മുഗൾ സാമ്രാജ്യം – ചക്രവർത്തിമാരും അവരുടെ അന്ത്യവും

ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം കാലം ഭരിച്ച മുസ്ലീം രാജാക്കന്മാരുടെ സാമ്രാജ്യമാണ് മുഗൾ സാമ്രാജ്യം. പിതൃത്വം വഴി മദ്ധ്യേഷ്യൻ ഭരണാധികാരി തിമൂറിന്റെ പിൻ‌ഗാമികളും, മാതൃത്വം വഴി മംഗോൾ നേതാവായ ജെംഗിസ് ഖാന്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരുമാണ്‌ മുഗളർ. മംഗോൾ എന്നതിന്റെ പേർഷ്യൻ/ചഗതായ് രൂപഭേദമായ മുഗൾ…
View Post

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് നടത്താനൊരുങ്ങിയ മദാമ്മയ്ക്ക് തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത് മലയാളി

തട്ടിപ്പുകാർ പലവിധത്തിലുണ്ടെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കൂടുതലും തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നത് ഓൺലൈനിലൂടെയാണ്. ആർക്കും ഒരു സംശയവും തോന്നാതെ പറ്റിക്കാൻ മിടുക്കരായ ഇവരുടെ വലയിൽ പലരും വീണിട്ടുമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലൊരു ഉഗ്രൻ തട്ടിപ്പുകാരിയെ മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ചു പണികൊടുത്ത കഥയാണ് കോഴിക്കോട് കുന്നമംഗലം സ്വദേശിയും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും, ശില്പിയുമായ…
View Post

കരിയെ മെരുക്കിയ കടുവ വേലായുധൻ; ആനപ്പണിക്കാരിലെ ധീരൻ – പാർട്ട് 3

ആനപ്പണിയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ അതികായനായ ‘കടുവ വേലാധൻ’ എന്ന അപൂർവ്വ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള കഥ. അവസാന ഭാഗം. ആദ്യഭാഗം വായിക്കുവാൻ : https://bit.ly/33rRcbo. എഴുത്ത് – വിനു പൂക്കാട്ടിയൂർ. തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രന്റെ അപ്രതീക്ഷിത ഇടിയേറ്റ് പുതുനഗരം പാടത്തു വീണ്ടുകിടക്കുന്ന കർണ്ണൻ. കർണ്ണന്റെ നെഞ്ചുപിളർക്കാൻ കുതിച്ചുവരുന്ന…
View Post

1000 രൂപയ്ക്ക് താമസമടക്കം ‘മൂന്നാർ’ ടൂർ പാക്കേജുമായി കെഎസ്ആർടിസി

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൂന്നാർ. വിശാലമായ തേയിലത്തോട്ടങ്ങള്‍, മനോഹരമായ ചെറു പട്ടണങ്ങള്‍, വളഞ്ഞുയര്‍ന്നും താഴ്ന്നും പോവുന്ന പാതകള്‍, അവധി ആഘോഷത്തിന് യോജിച്ച സൗകര്യങ്ങള്‍, തണുത്ത കാലാവസ്ഥ, പുൽമേടുകൾ, ഷോലക്കാടുകൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളാണ് മൂന്നാറിന്റെ പ്രകൃതഭംഗിയ്ക്ക്…
View Post

KSRTC SWIFT വോൾവോ സ്ലീപ്പർ ബസ്സിലെ യാത്ര; ഒരു പാസഞ്ചർ റിവ്യൂ

വിവരണം – ലിജോ ചീരൻ ജോസ്. ഇരുപത്തിരണ്ടു വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളു ഞാൻ നമ്മുടെ ആനവണ്ടിയിലെ ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആരംഭിച്ചിട്ട്. ഗുരുവായൂർ – കോയമ്പത്തൂർ ഫാസ്റ്റിലാണ് തുടക്കം. കുറച്ചു വര്ഷം മുൻപ് വരെ കര്ണാടക ആർ ടി സി വോൾവോ ബസുകൾ കേരളത്തിലേക്ക്…
View Post